STADGAR

STADGAR FÖR SQUAREDANSKLUBBEN VIOLEN

GÄLLANDE FRÅN 20170910

§ 1 ÄNDAMÅL

Squaredansklubben Violen, ansluten till Swedish Association of American Square Dance Clubs, är religiöst och partipolitiskt obunden och har till ändamål att bereda medlemmarna tillfälle till utövande och förkovran i square dance och att stimulera till gott kamratskap mellan människor i olika åldrar och från olika nationer. Särbehandling på grund av sexuell läggning eller etnicitet får ej förekomma.

§ 2 MEDLEMSKAP

Medlemskap kan erhållas av person som dansar square dance på nivå Basic eller högre, eller deltar i klubbens nybörjarkurser Sökande med otillräckliga kunskaper skall anvisas nybörjarutbildning. Medlemskap kan även beviljas den som utan att uppfylla vad som anges i första stycket medverkar till att föreningens ändamål främjas.

Medlemskap beviljas av styrelsen. Medlemmar som inte fullgör i dessa stadgar föreskrivna skyldigheter kan av ett enhälligt styrelsebeslut uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem äger vädjorätt hos årsmötet.

§ 3 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften bestämmes av årsmötet att gälla för påföljande kalenderår. Avgiften skall vara betald före årsmötets början och skall innefatta avgift till Swedish Association of American Square Dance Clubs.

§ 4 REVISION

Föreningens räkenskaper skall avslutas per kalenderår och skall vara revisorerna tillhanda senast 1 månad före årsmötet.

§ 5 ÅRSMÖTE

Årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Kallelse och dagordning skall sändas ut minst 14 dagar före mötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmötet.

Vid årsmötet ska följande punkter behandlas:

1. Mötets öppnade samt fråga om mötets behöriga utlysande

2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare, tillika rösträknare.

3. Fastställande av röstlängd

4. Fastställandet av dagordning

5. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelser

6. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

7. Motioner och ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet

8. Fastställande av ekonomi och planering:

a) Årsplan verksamhet

b) Årsplan budget

c) Medlems-och dansavgifter

9. Val av styrelse, revisorer och övriga funktionärer

10. Under punkt 4 anmälda ärenden

11. Avslutning

§ 6 FÖRENINGSMÖTEN

Föreningsmöte skall hållas minst två gånger om året, ett årsmöte och ett under höstterminen. Föreningsmöte skall också hållas då styrelsen anser det erforderligt eller då minst 1/10 av föreningens medlemmar så önskar. Kallelse sänds ut minst 14 dagar före mötet.

§7 RÖSTRÄTT

Rösträtt vid års- och föreningsmöten har de som betalat sin medlemsavgift.

Vid röstning gäller majoritetsbeslut

§ 8 STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen, som väljes av årsmötet skall bestå av 5 ordinarie ledamöter (ordförande, sekreterare, kassör och 2 ledamöter). Samtliga i styrelsen väljs på två år. Ordförande, sekreterare och en ledamot väljs ena året och kassör och en ledamot det andra året. Styrelsens beslut är giltigt om minst tre ledamöter är närvarande och eniga om beslutet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

Två revisorer skall väljas för två år att avgå växelvis.

§ 9 FIRMATECKNARE

Ordförande och kassör har rätt att var för sig teckna firman

§ 10 ÄNDRING AV STADGAR OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Vid beslut om ändring eller tillägg av dessa stagar och vid upplösning av föreningen skall minst 2/3 av de närvarande vara eniga om beslutet. Beslut skall fattas på två på varandra följande ordinarie föreningsmötet, varav ett ordinarie årsmöte.

Om föreningen upplöses och ej inom två år återupptager sin verksamhet skall tillgångarna tillfalla Swedish Association of American Square Dance Clubs.

§ 11 SAASDC

Förutom dessa stadgar gäller stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs.

Annonser